Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) gospodarki wodno – ściekowej,
2) nadzoru nad działalnością Gminnych Spółek Wodnych oraz prowadzenia zagadnień z zakresu melioracji szczegółowych,
3) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
4) gospodarki gruntami rolnymi,
5) łowiectwa i ochrony przyrody,
6) ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych,
7) postępowania z odpadami,
8) geologii,
9) rybactwa śródlądowego,
10) rekultywacji terenów rolnych zdegradowanych i niekorzystnie przekształconych,
11) ochrony środowiska,
12) gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku.