1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa,
2) prowadzenia spraw kadrowych pracowników Starostwa i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, wystawiania delegacji krajowych oraz spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych,
3) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, jego zmian oraz opracowywania projektów zmian Statutu Powiatu Bydgoskiego,
4) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw oraz gospodarowania pieczęciami urzędowymi, gromadzenia uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty,
5) prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych,
6) wydawania zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
7) prowadzenia spraw w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
8) kierowania do pracy i wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z inwalidami wojennymi,
9) ewidencjonowania i koordynowania załatwiania skarg i wniosków, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 2,
10) planowania i monitorowania realizacji planów kontrolnych Starostwa w zakresie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
11) prowadzenia spraw związanych z uczestnictwem pracowników w szkoleniach oraz ich kształceniem,
12) organizowania staży i praktyk studenckich w Starostwie,
13) prowadzenia – we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi – Biuletynu Informacji Publicznej,
14) administrowania budynkami oraz gospodarowania mieniem i taborem samochodowym, zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz konserwacji i prac remontowych,
15) obsługi kancelaryjnej Starostwa oraz udzielania klientom stosownych informacji o trybie, sposobie i miejscu załatwiania spraw w Starostwie,
16) zapewnienia łączności oraz ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane lub przekazywane dane niezbędne do funkcjonowania Starostwa,
17) organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
18) prowadzenia organizacyjno – technicznej obsługi Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego.

2. Biuro Rady Powiatu realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) organizacyjno – technicznej obsługi Rady , Komisji i radnych,
2) organizacyjnej obsługi przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przedkładanych Radzie, rejestracji i przekazywania ich do rozpatrzenia zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady,
3) prowadzenia rejestru i zbioru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego oraz ewidencji interpelacji i zapytań radnych,
4) przekazywania uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji,
5) zapewnienia niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów.

3. Archiwum zakładowe realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) wdrażania i nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
2) przechowywania oraz zarządzania dokumentacją przekazaną do archiwum zakładowego przez wydziały Starostwa.