Audytor wewnętrzny realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia działalności doradczej mającej na celu tworzenie wartości dodanej pracy jednostki poprzez polepszenie możliwości realizacji celów, identyfikowanie usprawnień działań operacyjnych i/lub ograniczanie wystąpienia ryzyk w wyniku usług zapewniających i doradczych,
2) dokonywania systematycznej oceny kontroli zarządczej pod kątem gospodarności, wydajności i skuteczności,
3) weryfikowania realizacji zadań z punktu widzenia planowanych do osiągnięcia rezultatów.