OR-II.0022.21.2020

Protokół Nr 52/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 2 września 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak     - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł       - Członek Zarządu
Marek Staszczyk      - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar      - Członek Zarządu
Magdalena Lewandowska  - Dyr. DPS w Bożenkowie
Izabela Ciesielska   - Dyr. DPS w Koronowie
Maria Strąk   - Dyr. PCZO w Koronowie
Michał Piaszczyk   - Dyr. WRiFE

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1). 
Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20.08.2020 r.

2. Pani Magdalena Lewandowska przedstawiła informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

3. Pani Izabela Ciesielska przedstawiła informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

4. Pani Maria Strąk przedstawiła informację o stanie przygotowania szkół w roku szkolnym 2020/2021 oraz o wynikach naboru do klas pierwszych.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

5. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 229/2020).

6. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 230/2020).

7. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic i nauczyciela/nauczycielek w projekcie pt. ”Moja przyszłość 2” oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. ”Moja przyszłość 2”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 231/2020).

8. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Inwestycje w zawodowców 3”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 232/2020).

9. Pan Zbigniew Łuczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

10. Pan Leszek Czerkawski przedstawił informację Starosty Bydgoskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

11. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 233/2020).

12. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2021 rok oraz wytycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 234/2020).

13. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem budżetu Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

14. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

15. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na 2020 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

16. Spraw bieżących nie zgłoszono.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

                                  Na tym posiedzenie zakończono    
                                  Protokołowała Dorota Januk - Szymańska