Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy... realizuje w szczególności zadania z zakresu zabezpieczenia przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
1) przeprowadzania kontroli warunków pracy,
2) bieżącego informowania Starosty o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedkładania wniosków zmierzających do ich usunięcia,
3) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
4) współdziałania z komórką kadrową oraz służbą medycyny pracy sprawującą opiekę zdrowotną nad pracownikami.