OR-II.0022.24.2020

Protokół Nr 55/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 7 października 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Andrzej Kubiak   - Dyr. WPKiS

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.09.2020 r.

2. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego
w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 243/2020).

3. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024”
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

4. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale Nr 241/20 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 244/2020).

5. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 245/2020).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 246/2020).

7. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

8. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

9. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 247/2020).

10. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.


 Sekretarz                    Na tym posiedzenie zakończono    
                                    Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządy Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych