OR-II.0022.25.2020

Protokół Nr 56/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 14 października 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Maria Strąk   - Dyr. PCZO w Koronowie


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 07.10.2020 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie 3TML Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 248/2020).

3. Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                    Na tym posiedzenie zakończono    
                                    Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
 Starosta Bydgoski
 Wojciech Porzych