UWAGA: Posiedzenie zostało odwołane

W dniu 3 listopada 2020 r.  o godz. 14.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli zasadności wydatków na potrzeby bieżące Domu Pomocy Społecznej w Koronowie w roku 2019 i I półroczu 2020 r.

5.       Zapoznanie się z wynikami kontroli wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2019 w zakresie prowadzonych zadań majątkowych w ramach realizowanych projektów w jednostkach oświatowych.

6.       Zapoznanie się z wynikami kontroli celowości, przejrzystości i racjonalności gospodarowania środkami publicznymi w  Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – tryb zakupów do 30.000,00 Euro w I półroczu 2020 r.

7.       Zapoznanie się z wynikami kontroli pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych środków finansowych przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w roku 2019.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak