OR-II.0022.26.2020

Protokół Nr 57/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 21 października 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych       - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski    - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko     - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk        - Członek Zarządu
Roman Guździoł         - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar        - Członek Zarządu
Maria Strąk               - Dyr. PCZO w Koronowie
Andrzej Kubiak         - Dyr. WPKiS


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.10.2020 r.

2. Pan Wojciech Porzych przedstawił informację o działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie za okres 2019/2020.
W nawiązaniu do przedstawionej informacji o działalności Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie za okres 2019/2020 pan Marek Staszczyk zapytał, dlaczego w okresie jaki obejmuje powyższa informacja nie zostały przeprowadzone
w placówce żadne kontrole zewnętrzne. Pan Wojciech Porzych odpowiedział, że na przeprowadzanie kontroli przez inne instytucje nadzorujące np. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego nie mamy wpływu. W mojej ocenie placówka działa bez zarzutów, więc nie było konieczności przeprowadzania kontroli w 2019r. Pan Marek Staszczyk zasugerował, aby takie kontrole w przyszłości jednak przeprowadzać, ponieważ pozytywny wynik takiej kontroli dodatkowo daje pewność, że placówka faktycznie funkcjonuje prawidłowo.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

3. Pani Maria Strąk przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach Powiatu Bydgoskiego
za rok 2019/2020.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

4. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 249/2020).

5. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 250/2020).

6. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 251/2020).

7. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 252/2020).

8. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata
2021 – 2024”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

9. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

10. Pan Andrzej Kubiak przedstawił informację o działaniach mających na celu promocję powiatu bydgoskiego.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

11. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Panu Michałowi Piaszczykowi do podejmowania wszelkich czynności związanych z udziałem Powiatu Bydgoskiego w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Regionalny Osrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 253/2020).

12. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie Pani Magdalenie Lewandowskiej w zakresie realizacji grantu przez Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie w ramach projektu pn. „Pomagamy skutecznie”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 254/2020).

13. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Koronowie Pani Izabeli Ciesielskiej w zakresie realizacji grantu przez Dom Pomocy Społecznej
w Koronowie w ramach projektu pn. „Pomagamy skutecznie”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 255/2020).

14. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 256/2020).

15. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania pełnomocnika ds. tworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 257/2020).

16. Pan Wojciech Porzych przedstawił informację o realizacji inwestycji dotyczących dróg powiatowych w 2020 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

17. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Uchwałę nr 97/XV/16 Rady Powiatu bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2016 – 2020.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

18. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Uchwałę nr 103/XVI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

19. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Uchwałę nr 96/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej i Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020”
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

20.  Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

21. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

22. Sprawy bieżące:
• Pan Wojciech Porzych poinformował Członków Zarządu o odbiorze drogi powiatowej numer 1909C Krukówko- Wierzchucinek – Witoldowo.
 Omówił również inne inwestycje jakie mają miejsce na drogach powiatu bydgoskiego i wyjaśnił na jakim etapie realizacji są aktualnie.
• Pan Wojciech Porzych poinformował Zarząd o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie. Przedstawił procedury jakie są zastosowane w związku
 z wykryciem COVID 19 na terenie placówki zarówno wśród personelu jak i pensjonariuszy. Dodał, że stan osób zarażonych COVID 19 jest aktualnie dobry, ale na bieżąco
 jest monitorowany. Poinformował o rozwiązaniach jakie będą wprowadzone po to, aby lekarz pierwszego kontaktu mógł sprawnie ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności kontrolować stan zdrowia osób zarażonych przebywających na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie i w razie konieczności kierować  do szpitala. Poinformował również, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zapewnił, że w razie potrzeby miejsca w szpitalu będą dostępne.
• Pan Wojciech Porzych poinformował, że w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie po przeprowadzeniu badań przesiewowych w kierunku COVID 19 nie stwierdzono żadnych przypadków pozytywnych.
• Pan Wojciech Porzych poinformował też o tym, że w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie kilkoro dzieci jest objętych kwarantanną.
• Pan Bashar Al -Shaer będący lekarzem medycyny zwrócił uwagę na to, aby osoby, u których są jakiekolwiek objawy niepokojące w związku z zakażeniem COVID 19 a są w podeszłym wieku i mają inne współistniejące choroby były jak najszybciej kierowane do szpitala. W przypadku COVID 19 pogorszenie stanu zdrowia może nastąpić bardzo szybko, wręcz nagle i przejść w stan bardzo ciężki. Pan Wojciech Porzych zapewnił, że osoby zarażone przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie są pod kontrolą lekarza i w razie konieczności będą kierowane do szpitala.
• Pan Wojciech Porzych poinformował Członków Zarządu, że w Starostwie część pracowników jest kierowana , w miarę możliwości, do pracy zdalnej. Nie ma
 to negatywnego wpływu na jakość pracy urzędu.

Pani Maria Strąk omówiła wnioski , które wpłynęły w ramach przyznawania świadczeń pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Poinformowała, że wpłynęły 42 wnioski. Wszystkie wnioski spełniały wymogi określone w Regulaminie przyznawania świadczenia pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Zarząd rozpatrzył  pozytywnie powyższe wnioski.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                      Na tym posiedzenie zakończono    
                                      Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych