OR-II.0022.27.2020

Protokół Nr 58/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 28 października 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21.10.2020 r.

2. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 258/2020).

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Lisowskiej- Bieleckiej Głównemu Specjaliście w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 259/2020).

4. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Zarząd Powiatu Bydgoskiego wystąpił z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego zwołanej na 4 listopada 2020 r. projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu”. (zał. nr 2)
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2020 r.)

5. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                       Na tym posiedzenie zakończono    
                                      Protokołowała Katarzyna Burza

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych