OR-II.0022.28.2020


Protokół Nr 59/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 4 listopada 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.


W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk - Członek Zarządu
Roman Guździoł - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar - Członek Zarządu
Maria Strąk - Dyr. PCZO w Koronowie


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28.10.2020 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, ul. Szkolna 4, do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie,
ul. Dworcowa 53, na czas remontu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 260/2020).

3. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego
w użytkowaniu Zespołu Szkół w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 261/2020).

4. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 262/2020).

5. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania Zastępcy pełnomocnika ds. tworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 263/2020).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 264/2020).

7. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 265/2020).

8. Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz       Na tym posiedzenie zakończono    
                       Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych