OR-II.0022.29.2020

Protokół Nr 60/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 10 listopada 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.


W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Andrzej Kubiak   - Dyr. WPKiS


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 04.11.2020 r.

2. Pan Andrzej Kubiak  przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonane zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 266/2020).

3. Pan Andrzej Kubiak  przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 267/2020).

4. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

5. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej – zatoka autobusowa w Żołędowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 268/2020).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaliczenia drogi w m. Gądecz do kategorii dróg gminnych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 269/2020).

7. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 270/2020).

8. Spraw bieżących nie zgłoszono.

 

 

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                 Na tym posiedzenie zakończono    
                                    Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego


  Starosta Bydgoski
   Wojciech Porzych