OR-II.0022.32.2020

Protokół Nr 63/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 2 grudnia 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak     - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25.11.2020 r.

2. Pan Wojciech Porzych przestawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 276/2020).

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 277/2020).

4. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 278/2020).

5. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
z oryginałem, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 279/2020).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych
do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 280/2020).

7. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.”Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

8. Pan Marcin Wojciechowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Bydgoskim i jego jednostkach organizacyjnych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 281/2020).

9. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

10. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 roku.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

11. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 282/2020).

12. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.


Sekretarz                                                                           Na tym posiedzenie zakończono
Leszek Czerkawski                                                             Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych