OR-II.0022.33.2020

Protokół Nr 64/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 16 grudnia 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Tomasz Zawiszewski  - Dyr. PUP w Bydgoszczy
Maria Strąk   - Dyr. PCZO w Koronowie
Michał Piaszczyk   - Dyr. WRiFE

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 02.12.2020 r.

2. Pan Tomasz Zawiszewski przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

3. Pan Tomasz Zawiszewski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2030 roku.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

4. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim w zakresie przyjęcia wykonania zadań przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koronowie
w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

5. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w zakresie realizacji zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

6. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie dokształcania młodocianych pracowników w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

7. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Brodnickim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Brodnicy w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

8. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

9. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie dokształcania młodocianych pracowników w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

10. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Drawskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim w 2021 r.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

11. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Wschowskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

12. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 283/2020).

13. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 284/2020).

14. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania zespołu do wytypowania instytucji finansowej obsługującej Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i jednostki organizacyjne Powiatu Bydgoskiego w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 285/2020).

15. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 286/2020).

16. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 287/2020).

17. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
z oryginałem, w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 288/2020).

18. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
które finansowane będą z zaliczek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

19. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 289/2020).

20. Pan Wojciech Porzych przedstawił Kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2021 r.(zał. nr 2)
Zarząd przyjął przedstawiony materiał jednogłośnie do wiadomości.

21. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

22. Pan Michał Piaszczyk przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2023.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

23. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę Nr 113/XVII/16 w sprawie określenia Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

24. Pan Wojciech Porzych zaproponował zdjęcie z porządku obrad Zarządu projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaproponował, aby powyższy projekt został wpisany do porządku obrad Zarządu Powiatu Bydgoskiego na dzień 18.12. 2020 r celem doprecyzowania załącznika do powyższego projektu uchwały.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zdjęcie punktu z porządku obrad i wpisanie go do porządku posiedzenia Zarządu zaplanowanego na dzień 18.12.2020 r.

25. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego
na lata 2021 – 2024.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

26. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

27. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2020 r.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 290/2020).

28. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

Sekretarz                                                                           Na tym posiedzenie zakończono
Leszek Czerkawski                                                             Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych