OR-II.0022.34.2020

 

Protokół Nr 65/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 18 grudnia 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.


W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak      - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko  - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16.12.2020 r.

2. Pani Grażyna Czepanko omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyboru instytucji finansowej obsługującej Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i jednostki organizacyjne Powiatu Bydgoskiego w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 291/2020).

3. Pani Grażyna Czepanko omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

4. Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

       

 


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego


  Starosta Bydgoski
  Wojciech Porzych