OR-II.0022.35.2020

 

Protokół Nr 66/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 29 grudnia 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.


W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko  - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski  - Sekretarz Powiatu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 18.12.2020 r.

2. Pan Leszek Czerkawski omówił autopoprawkę Zarządu Powiatu Bydgoskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2030r.
Zarząd zarekomendował przedstawioną autopoprawkę na Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020)

3. Pani Grażyna Czepanko omówiła autopoprawkę Zarządu Powiatu Bydgoskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zarząd zarekomendował przedstawioną autopoprawkę na Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020)

4. Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała  Katarzyna Burza

  
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego


  Starosta Bydgoski
 Wojciech Porzych