W dniu 10 lutego 2021 r.  o godz. 13.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

5.       Informacja o dotacjach  udzielonych spółkom wodnym z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2020.

6.       Gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

7.       Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę i przyjętych zgłoszeniach w 2020 r. 

8.       Opiniowanie materiałów na sesję.

9.       Wolne głosy i wnioski.

10.    Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kirstein - Piotrowska