W dniu 16 lutego 2021 r.  o godz. 12.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Budżet Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – realizacja w 2020 r. i plan na 2021.

5.       Rozliczenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020.

6.       Opiniowanie materiałów na sesję.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

 

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk