OR-II.0022.1.2021

Protokół Nr 68/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 13 stycznia 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski    - Sekretarz Powiatu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31.12.2020 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła analizę poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
(zał. nr 2). Zarząd zapoznał się z powyższą informacją i  przyjął  ją do wiadomości.

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie współpracy z Gminą Dobrcz przy realizacji zadania pn. : „Rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla – Borówno”
w zakresie połączenia drogi gminnej z drogami powiatowymi.Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 293/2021).

4. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 294/2021).

5. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

Na tym posiedzenie zakończono
Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

       
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego Starosta Bydgosk
Wojciech Porzych