OR-II.0022.2.2021

Protokół Nr 69/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 28 stycznia 2021 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.


W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski    - Sekretarz Powiatu
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13.01.2021 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 295/2021).


3. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2020.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 296/2021).

4. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie prowadzenia i aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 297/2021).

5. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 298/2021).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu – Województwu Kujawsko – Pomorskiemu do reprezentowania Partnera – Powiatu Bydgoskiego wobec Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu „Rodzina w Centrum 3”, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0068/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w tym do składania w imieniu Partnera – Powiatu Bydgoskiego i na jego rzecz: wniosków o płatność, aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu, podpisywania aneksów do umowy partnerskiej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 299/2021).

7. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

Na tym posiedzenie zakończono
 Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

      

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych