OR-II.0022.4.2021

Protokół Nr 71/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 11 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski    - Sekretarz Powiatu
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Andrzej Kubiak   - Dyr. WPKiS


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 03.02.2021 r.

2. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 302/2021).

3. Spraw bieżących nie zgłoszono

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

                    Na tym posiedzenie zakończono
                     Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych