Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .(t.j. Dz. U. z 2020 r . poz. 426,  z późn. zm.) oraz na podstawie  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)                   

Starosta Bydgoski

ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim

1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu bydgoskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przez jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy),

2. Zgłoszenie kandydata winno zawierać:

• oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego,
• imiona i nazwisko kandydata oraz miejsce zamieszkania,
• uzasadnienie zgłoszenia kandydata, w tym informacje o pracy kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie kandydata i powołanie na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w celu powołania członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim (wzór oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).

3. Termin i miejsce składania zgłoszeń:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2021 r. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim”.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia Starosty Bydgoskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz w przypadku wybrania mnie do składu Rady na czas działalności w Powiatowej Społecznej  Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz związanych z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

..........................................................................
(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt mailowy:
iodo@powiat.bydgoski.pl kontakt telefoniczny: 52 58 35 451.
3. Państwa  dane osobowe  zawarte w ZGŁOSZENIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KADENCJA 2021-2025 będą przetwarzane w celu powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługi prac Rady.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgodny )art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą archiwizowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
8.1. dostępu do swoich danych osobowych;
8.2. poprawiania swoich danych osobowych;
8.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
8.4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.