W dniu 21 kwietnia 2021 r.  o godz. 12.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Perspektywa finansowa programów rozwoju rolnictwa.

5.       Projekty realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej  i innych środków zewnętrznych  2020 r. 

6.       Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego.

7.       Informacja nt. szkód wytwarzanych przez zwierzynę łowną (wycena i likwidacja szkód). 

8.       Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

9.       Opiniowanie materiałów na sesję.

10.    Wolne głosy i wnioski.

11.    Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kirstein - Piotrowska