W dniu 20 kwietnia 2021 r.  o godz. 13.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie bydgoskim w 2020 roku

5.       Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dot. stanu bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku oraz założenia na 2021 rok.

6.       Ocena stanu bezpieczeństwa drogowego w powiecie bydgoskim.

7.       Informacja o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów i założenia na 2021 rok.

8.       Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.  Założenia na 2021 rok.

9.       Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych w 2021 roku z podaniem źródeł finansowania.

10.    Opiniowanie materiałów na sesję.

11.    Sprawy bieżące Komisji, wolne głosy i wnioski.

12.    Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski