Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), poniżej zamieszcza się Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2030 wraz z Progrnozą Oddziaływania na Środowisko.