OR-II.0022.10.2021

Protokół Nr 77/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 23 kwietnia 2021 r.
Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko - Skarbnik Powiatu
Roman Guździoł - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar - Członek Zarządu
Michał Piaszczyk - Dyr. WRiFE
Mariusz Stężewski - Dyr. WOŚRiL

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19.04.2021 r.

2. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności miejskiej
dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF).
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu. (zał. Biuro Rady Powiatu  – teczka spraw OR-III.0002 z 2021 r.)
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego o ujęcie powyższego projektu uchwały w porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego zwołanej na dzień
28 kwietnia 2021 r. (zał. nr 2)

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił wniosek dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu Centrum (zał. nr 3).
Następnie pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Trzemiętowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 326/2021

4. Pan Wojciech Porzych przedstawił „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osielsko za lata 2019-2020”(zał. nr 4).
Zarząd przyjął do wiadomości przedstawiony powyżej raport.

5. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

Na tym posiedzenie zakończono
Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych