OR-II.0022.11.2021

Protokół Nr 78/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 7 maja 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
Grażyna Czepanko - Skarbnik Powiatu
Roman Guździoł - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar - Członek Zarządu
Marek Staszczyk - Członek Zarządu
Leszek Czerkawski - Sekretarz Powiatu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23.04.2021 r.

2. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej w Branżowej Szkole I Stopnia w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 327/2021

3. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 328/2021

4. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej w Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Solcu Kujawskim
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 329/2021

5. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 330/2021

6. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 331/2021

7. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 332/2021

8. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

Na tym posiedzenie zakończono
Protokołowała  Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych