Bydgoszcz, dnia 09 czerwca 2021 r.

WN.683.40.2018

 

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

            na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8, 113 ust. 6, 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                   w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

z a w i a d a m i a m 

            że w dniu 08 czerwca 2021 r. została wydana decyzja w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 94/17 o pow. 0,0035 ha (wydzielona z działki
nr 94/6 o pow. 0,0100 ha), położonej w gm. Nowa Wieś Wielka, obr. ew. Prądocin,                    bez oznaczenia hipotecznego, przejętej z mocy prawa na rzecz Powiatu Bydgoskiego                     na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bydgoskiego znak: WN.673.20.2017 z dnia 19 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej                     na rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza – Prądocin – ul. Ogrodowej w Prądocinie.

            Jednocześnie informuję, iż wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności                    do w/w nieruchomości, po jego wykazaniu mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16,
III piętro, pokój nr 301 (tel. 52 5810286). Sprawę prowadzi p. Tomasz Gawron. Materiał dowodowy może zostać udostępniony, po przedłożeniu stosownych dowodów potwierdzających, że danej osobie przysługuje prawo własności do tej nieruchomości.

W myśl art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Z uwagi  na wymienione okoliczności w/w nieruchomość należało traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa  się  za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.