OR-II.0022.14.2021

Protokół Nr 80/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 2 czerwca 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Maria Strąk   - Dyr. PCZO w Koronowie
Andrzej Kubiak   - Dyr. WPKiS
Michał Piaszczyk   - Dyr. WRiFE

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18.05.2021 r.

2. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2021 r.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 336/2021).

3. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego  zmieniającej uchwałę nr 298/21 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 337/2021).

4. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby etatów w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koronowie z Filią w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę
w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 338/2021).

5. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie drugiego stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 339/2021).

6. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 340/2021).

7.  Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2021).

8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2021).

9. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę
w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 341/2021).

10. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.
Zarząd zarekomendował przedstawiony po zakończonych konsultacjach projekt uchwały na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw
OR-III.0002 z 2021).

11. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 342/2021).

12. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2021).

13. Pan Zbigniew Łuczak przedstawił wniosek firmy TeHO Biura Inwestycyjnego działającego na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie gruntem Powiatu Bydgoskiego na cele budowlane. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy TeHO i wyraził zgodę na dysponowanie gruntem Powiatu Bydgoskiego na cele budowlane.

14. Sprawy bieżące:
• Pan Marek Staszczyk i Pan Bashar Al-Shaer zapytali czy jest możliwość wykonania doraźnych prac remontowych na drodze powiatowej 1926C Lisi Ogon – Nakło.
• Pan Zbigniew Łuczak zaproponował, aby w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Rozwoju Powiatu ująć kompleksową przebudowę drogi powiatowej 1926C
 ponieważ przeprowadzanie doraźnych prac remontowych na powyższej drodze jest niecelowe z uwagi na to, że przebudowa tej drogi została ujęta we wniosku
 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 – 2027.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn. Na tym posiedzenie zakończono    
Protokołowała Dorota Januk-Szymańska

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Wojciech Porzych