W dniu 21 czerwca 2021 r.  o godz. 12.00 odbędzie się  posiedzenie, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2020 wraz z założeniami na rok 2021.

5.       Sprawozdanie PUP z realizacji „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” za rok 2020.

6.       Informacja o zrealizowanych w 2020 roku zadaniach z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

7.       Informacja o zrealizowanych w roku 2020 zadaniach z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej w Powiecie Bydgoskim. 

8.       Opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.

9.       Wolne głosy i wnioski.

10.    Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Wojnowska