Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2021 r.  o godz. 10.00  odbędzie się  XX Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.     Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.     Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.     Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.     Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.     Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach do produkcji rolniczej, pozyskanych przez rolników z terenu powiatu bydgoskiego.

9.     Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego w roku 2020.

10.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2020 wraz z założeniami na rok 2021.

11.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2020.

12.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

13.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

14.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.

15.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021.

16.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz na odcinku od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5/S10, gminie Białe Błota.

17.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla rozwoju Powiatu Bydgoskiego.”

18.  Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego za rok 2020;

b) debata;

c) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

19.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Bydgoskiego:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego

za rok 2020;

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020;

c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Bydgoskiego;

d) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego;

e) zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2020;

h) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie absolutorium

dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego.

20.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024.

21.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.

22.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Bydgoskiego.

23.  Wolne głosy.

24.  Zamknięcie obrad sesji.

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830  

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

 

 

Na sesji propozycja rozszerzenia porządku obrad o punkty:

 

23. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

24. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzony doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

25. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

26. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.