Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. 

W terminie trwania konsultacji, tj. od 17 września do 1 października 2021 r. można wnieść uwagi do projektu Programu Współpracy na 2022 rok. Prosimy wskazać treść, do której następuje odniesienie, projekt zmiany oraz uzasadnienie, za pomocą  formularza - ankiety konsultacyjnej.

Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r.:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Promocji Kultury i Sportu

  1. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konsultacje projektu Programu Współpracy z ngo 2022” – liczy się data wpływu na Kancelarię Ogólną Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy;

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

agnieszka.malinowska@powiat.bydgoski.pl

  • za pośrednictwem dedykowanego serwisu: stacja-konsultacja.pl

Informacje w sprawach konsultacji można uzyskać pod nr tel. 52) 58 35 444.