Informuję, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, zmieniono m.in. treść art. 170 tejże ustawy, w ramach którego zawarto odwołanie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z tym przepisem, organ który wydał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które było poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, ma obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu takiego zezwolenia oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz dokumentacją sprawy, a także ma obowiązek udostępnienia - na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej - treści takiej decyzji.

Z uwagi na powyższe informuję, że obecnie - wszelkie decyzje wydawane przez Starostę Bydgoskiego, dotyczące udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów ustawy o odpadach, które były poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; będą publikowane w pełnej treści w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa - na okres 14 dni od daty ich wydania - w zakładce SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU -> GOSPODARKA ODPADAMI.

Informacje o pozostałych decyzjach wydawanych przez Starostę Bydgoskiego, w zakresie gospodarki odpadowej, które nie były poprzedzone decyzją środowiskową, będą - tak jak dotychczas - nadal publikowane wyłącznie w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie - w zakładce "Ochrona Środowiska".