OR-II.0022.26.2021

Protokół Nr 92/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia  28 września 2021 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w obradach i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28.09.2021 r.

2. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego
na lata 2021 – 2024.
Zarząd zarekomendował przedstawioną autopoprawkę na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2021).

3. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.
Zarząd zarekomendował przedstawioną autopoprawkę na posiedzenie Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2021).

4. Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.
      sekretarz                                        Na tym posiedzenie zakończono 
      Leszek Czerkawski                        Protokołowała Dorota Januk - Szymańska


Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych