OR-II.0022.33.2021

Protokół Nr 99/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 23 listopada 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych      - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak       - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł        - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk      - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Al-Shaer Bashar       - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Maria Strąk               - Dyr. PCZO w Koronowie

    
1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w obradach i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15.11.2021 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 406/2021).


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.
 
Sekretarz                                       Na tym posiedzenie zakończono 
Leszek Czerkawski                        Protokołowała Dorota Januk - Szymańska
    

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych