OB W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

 z  dnia  25 listopada  2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r., poz.1363 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu w dniu 24 listopada 2021 r., na wniosek Pani Anny Pacewicz - Dyrdy, występującej w imieniu Wójta Gminy Białe Błota decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Ptasiej w miejscowości Murowaniec ( odcinek od ulicy Strusiej do ulicy Sokolej). Inwestycja będzie realizowana: w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, w jednostce ewidencyjnej Białe Błota na działkach oznaczonych nr: 87/4 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 87/3), 54/8, 79/3, 80/23, 87/2, 98.

Strony postępowania zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e  pkt. 3 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismo, dokumentujące fakt wydania nieruchomości w w/w terminie przez dotychczasowego właściciela  winno być złożone w siedzibie właściwego zarządcy drogi-  w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pokój nr 304, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (52) 581-03-37 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronom służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność  zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.

Jednocześnie wyjaśniam, iż na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec  się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik ds. WN.673.17.2021  ( obwieszczenie dot. wydanej decyzji )

 

1.      Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – ogłoszenie w prasie lokalnej + tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa)

2.      Urząd Gminy Białe Błota  – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa),