OR-II.0022.37.2021

Protokół Nr 103/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 2 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko   - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w obradach i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 01.12.2021 r.

2. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka
w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 414/2021).

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka
w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 415/2021).

4. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.
 
Sekretarz                                       Na tym posiedzenie zakończono 
Leszek Czerkawski                        Protokołowała Dorota Januk - Szymańska
    
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych