Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz zasady korzystania

Rejestr kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego:
Zawiera
- zestawienie kart wędkarskich wydanych mieszkańcom Powiatu przez Starostę Bydgoskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Rejestr zawiera w szczególności dane osoby, której została wydana karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego, numer karty oraz datę jej wydania.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ewidencja łodzi:
Zawiera - zestawienie danych o sprzęcie pływającym służącym do połowu ryb zarejestrowanym przez Starostę Bydgoskiego na podstawie art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Rejestr zawiera w szczególności dane osobowe posiadacza sprzętu pływającego, nadany numer rejestracyjny, dane sprzętu pływającego - umożliwiające jego identyfikację.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rejestr roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu bydgoskiego:
Zawiera
- zestawienie roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. , Nr 151, poz. 1220, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności następujące dane: gatunek rośliny lub zwierzęcia, miejsce przetrzymywania, dokumenty stwierdzające legalność.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udsotępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wszystkie wymienione rejestry i ewidencje są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, w pok. 309 /III piętro/. Udostępniane są wyłącznie na miejscu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.