Rejestry prowadzone przez Wydział Komunikacji

Rejestr wydawanych i zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami:
System KIEROWCA
- data rozpoczęcia realizacji zadań –01.07.1999r
- podstawa prawna – Prawo o ruchu drogowym,
- cel utworzenia  – realizacja nałożonych zadań,
- jednostka prowadząca rejestr - WK Starostwa Bydgoskiego.
- zakres informacji – dane osobowe, dane o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami, zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- rejestr publiczny prowadzony jest za pomocą systemu teleinformatycznego,
- wszystkie dane podlegają ochronie jako informacje niejawne oraz ustawowo chronione. Podstawa prawna – ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o ochronie danych osobowych.
Upoważnieni do uzyskania informacji m.in.- Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, ABW, AW,WSI, sądom, prokuraturze, starostom oraz osoby zainteresowane których dane te dotyczą.
 

Rejestr Pojazdów zarejestrowanych, wyrejestrowanych na stałe lub  wycofanych czasowo:
System POJAZD
- data rozpoczęcia realizacji zadań –1.10.2004r
- podstawa prawna – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- cel utworzenia – realizacja nałożonych zadań,
- jednostka prowadząca WK Starostwa Bydgoskiego,
- zakres informacji – dane osobowe właścicieli pojazdów lub ich posiadaczy, dane techniczne  pojazdów, dane o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu,
- rejestr publiczny prowadzony  jest za pomocą systemu teleinformatycznego,
- wszystkie dane i informacje podlegają  ochronie jako informacje niejawne – podstawa prawna – przepisy o ochronie informacji niejawnych.
Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, których one dotyczą.
 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów:
- data rozpoczęcia realizacji zadania - 21.08.2004r
- podstawa prawna - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- cel utworzenia - prowadzenie stacji kontroli jest działalnością [RR1] regulowaną,
- jednostka org. prowadząca rejestr jest WK Starostwa Bydgoskiego
- zakres informacji: nazwa firmy przedsiębiorcy, adres stacji kontroli pojazdów, zakres badań,
- rejestr nie jest prowadzony w systemie teleinformatycznym,
- rejestr jest  jawny – podst. praw. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
              

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:
- data rozpoczęcia realizacji zadnia  -21.08.2004r
- podstawa prawna – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- cel  utworzenia – prowadzenie ośrodka szkolenia jest działalnością regulowaną,
- jednostka org. prowadząca rejestr jest WK Starostwa Bydgoskiego,
- zakres informacji: nazw firmy przedsiębiorcy, adres siedziby ośrodka, zakres prowadzonego szkolenia,
- rejestr nie jest prowadzony w systemie informatycznym,
- rejestr  jest jawny – podst. prawna ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.