Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Budownictwa
 
- Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
- Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę ,
- Rejestr dzienników budowy,
- Rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 
Art. 82b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie rejestrów: wniosków  pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) reguluje prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji od stycznia 2005 r. prowadzone są za pomocą programu komputerowego ESTIMA ARCHITEKTURA.

W rejestrach gromadzone są informacje dotyczące realizowanych inwestycji, wydanych decyzji.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę mogących znacząco oddziaływać na środowisko wynika   z art. 46 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. z 2001 r., Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Udostępnianie informacji o wydanych pozwoleniach na budowę mogących znacząco oddziaływać na środowisko następuje w myśl rozdziału 1 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.