O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

z dnia  23 czerwca  2022 r.

 

                Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176  t.j.) oraz art. 10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m 

 

że w dniu  14 czerwca 2022r., na wniosek Pana Stanisława Wajraka, działającego  w imieniu Wójta Gminy Osielsko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy Teligi i Kukuczki w Niemczu.

 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Niemcz, w jednostce ewidencyjnej Osielsko  na działkach o nr:  52/5, 52/6, 53/16, 57, 58, 52/3, 53/7, 52/2, 53/9, 53/33, 66/1, 56/30, 56/5, 162/1.

 

 

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni (siedmiu dni) od otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. nr 304 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (52 ) 581 03 37.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Rozdzielnik ds. WN.673.12.2022  ( obwieszczenie o wszczęciu post. admin )

1.       Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – ogłoszenie w prasie lokalnej + BIP(strona internetowa)

2.       Urząd Gminy w Osielsku   – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa),