O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

 z  dnia  23 czerwca  2022 r.

 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.176 t.j.)

 

 

z a w i a d a m i a m

 

 

o wydaniu w dniu 22 czerwca 2022 r., na wniosek Pana Michała Sucheckiego, występującego w imieniu Wójta Gminy Osielsko decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Krasickiego w Niemczu.

Inwestycja będzie realizowana: w obrębie ewidencyjnym Niemcz, w jednostce ewidencyjnej Osielsko, na działkach oznaczonych nr: : 416/3 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału  z działki nr 416/1), 512/4 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 512/1), 416/5 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 416/2), 132/27 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 132/17), 132/29 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 132/18), 132/31 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 132/3), 132/33 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 132/4), 132/24 oraz 132/25  (wydzielonych zgodnie z projektem podziału z działki nr 132/19),  125/24 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 125/3), 125/22 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 125/4 ), 125/15 oraz 125/16 (wydzielonych zgodnie z projektem podziału z działki nr 125/14), 125/20 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 125/7) , 125/18 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 125/8), 418,  415, 125/12, 126/7, 127/2,  132/22,  126/31,  126/32, 162/1, 127/3, 132/23, 126/18. Ponadto zatwierdzony decyzją projekt budowlany obejmuje regulację wysokościową zjazdu na działce nr 125/25 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału działki nr 125/3)  oraz regulację wysokościową zjazdu, przebudowę infrastruktury technicznej, rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 125/23 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału działki nr 125/4).

Strony postępowania zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e  pkt. 3 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismo, dokumentujące fakt wydania nieruchomości w w/w terminie przez dotychczasowego właściciela  winno być złożone w siedzibie właściwego zarządcy drogi- w Urzędzie Gminy Osielsko.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać  się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pokój nr 304, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (52) 581-03-37 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronom służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność  zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.

Jednocześnie wyjaśniam, iż na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec  się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu  się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik ds. WN.673.7.2022  ( obwieszczenie dot. wydanej decyzji )

1.       Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – ogłoszenie w prasie lokalnej + tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa)

2.       Urząd Gminy Osielsko  – tablica ogłoszeń + BIP(strona internetowa),