Bydgoszcz, dnia 22 września 2022 r.

WN.683.54.2019                                        

                                                                                                                                                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

 

                na podstawie art. 10, 49 i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8, 113 ust. 6 i 7, 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.)

z a w i a d a m i a m 

            że został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej  w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/3 o pow. 0,0094 ha (wydzielonej z działki nr 109/1 o pow. 0,2057 ha), położonej w gm. Sicienko, obręb ew. Wierzchucinek, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1N/00015305/5, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bydgoskiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bydgoskiego znak: WN.673.36.2018 z dnia 19 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1527C do Wierzchucinka w gminie Sicienko.

W związku z powyższym wyznaczam wszystkim osobom, które rościłyby sobie prawo własności do w/w nieruchomości 7 – dniowy termin, liczony od momentu skutecznego ukazania  się niniejszego obwieszczenia na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie. Ponadto informuję, że osoby te mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pokój nr 304 (tel. 52 581 03 37). Sprawę prowadzi Magdalena Sobczak. Materiał dowodowy może zostać udostępniony, po przedłożeniu stosownych dowodów, potwierdzających, że danej osobie przysługuje prawo własności do tej nieruchomości. 

                Na dzień, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. 5 kwietnia 2019 r. zgodnie z wpisem w księdze wieczystej BY1N/00015305/5, nieruchomość stanowiła własność osób fizycznych. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że dwóch współwłaścicieli nie żyje, a po jednym z nich nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

W myśl art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Z uwagi na wymienione okoliczności w/w nieruchomość należy traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie wyjaśniam, że jeżeli uprawnione osoby nie zgłoszą swoich praw do dnia wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, kwota odszkodowania zostanie wpłacona przez Powiat Bydgoski do depozytu sądowego na okres 10 lat. W przypadku nie podjęcia depozytu  przez osoby uprawnione po upływie terminu do jego odbioru, depozyt z mocy prawa przepadnie na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.