USTAWY

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - art. 232;
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) - Dział Va i art. 189;
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn.zm.);

  ROZPORZĄDZENIA

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. Nr 41, poz. 347);

   INNE

   • dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.  Nr 23, poz.  93 z późn.zm)