OBRONA CYWILNA

 • przygotowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej oraz planowanie i bieżąca realizacja zadań w tym zakresie;
 • planowanie oraz realizacja zadań Starostwa Powiatowego w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności oraz koordynowanie tych zagadnień w gminach;
 • organizowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach – prowadzenie treningów;
 • organizacja ewakuacji ludności i jej mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz koordynacja zabezpieczenia warunków do egzystencji pod względem bytowym, żywnościowym i opieki medycznej;
 • planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania, funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności;
 • organizowanie szkoleń, treningów i innych form edukacji w zakresie gotowości cywilnej oraz cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju;
 • planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej i ochrony ludności;
 • wykonywanie i współdziałanie z wydziałami w realizacji zadań wynikających z aktów prawnych w zakresie obrony cywilnej, w tym zarządzeń starosty określających zakres działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny;

OBRONNOŚĆ

 • opracowywanie aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących obronności;
 • koordynacja realizacji zadań ustalonych przez wojewodę w zakresie spraw obronnych na szczeblu powiatu oraz opracowywanie informacji w tym zakresie;
 • przygotowanie i utrzymanie w aktualności planu funkcjonowania na stanowisku kierowania Szefa OC Powiatu;
 • realizacja zadań obronnych określonych w odrębnych ustawach oraz przesyłanych na bieżąco, w tym zarządzeń i wytycznych Wojewody;
 • realizacja zadań wynikających z organizacji poboru do odbycia zasadniczej służby wojskowej;
 • realizacja zadań związanych z militaryzacją w zakresie określonym przez Wojewodę;
 • planowanie i zgłaszanie do Burmistrzów i Wójtów wniosków na realizację świadczeń osobistych oraz rzeczowych;
 • planowanie i zorganizowanie akcji kurierskiej oraz doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • prowadzenie prac reklamacyjnych mających na celu reklamowanie osób od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • planowanie sposobu realizacji zadań ochrony zdrowia ludności w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń lub wojny;
 • zorganizowanie systemu służby stałego dyżuru, opracowanie stosownej dokumentacji;
 • planowanie przedsięwzięć na czas podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych;
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
 • wykonywanie i współdziałanie z wydziałami w realizacji zadań wynikających z aktów prawnych w zakresie spraw obronnych, w tym zarządzeń starosty określających zakres działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny.

OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA

 • "Plan operacyjny funkcjonowania powiatu";
 • "Plan akcji kurierskiej";
 • "Plan funkcjonowania stanowiska kierowania Starosty Bydgoskiego";
 • "Plan przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania Starosty Bydgoskiego na głównym stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy";
 • "Plan obrony cywilnej";
 • "Dokumentacja stałego dyżuru";
 • "Plan przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Bydgoskiego na potrzeby obronne państwa" - wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
 • "Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych";
 • "Plan działania Starosty Bydgoskiego w zakresie realizacji zadań obronnych";
 • "Dokumentacja eksploatacyjna sieci zarządzania Starosty Bydgoskiego";
 • "Plan działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania"; 
 • "Instrukcja Starosty Bydgoskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Bydgoskiego w sprawie organizacji treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania";
 • "Program szkolenia obronnego" - Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
 • "Plan szkolenia obronnego dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy";
 • "Regulamin organizacyjny na czas wojny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy" - Zarządzenie nr 22/06 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
 • "Zakres działania Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju";
 • Zarządzenie Starosty Bydgoskiego  w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu bydgoskiego;
 • Zarządzenie Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu bydgoskiego;
 • "Dokumentacja punktu kontaktowego HNS";