PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM POWODZIOWYM

 • pogotowie przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi;
 • alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.


PRZYGOTUJ SIĘ DO POWODZI ZANIM CIĘ ONA ZASKOCZY !

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta) czy:

 • nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy;
 •  będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe);
 • w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.

Ubezpiecz siebie i swój dobytek w razie tragedii powodzi.


Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki, radioodbiornik bateryjny i zapasowe baterie, inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).


Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.


Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych by służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.


Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.

Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników. W czasie zagrożenia powodzią

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio .... ....MHz lub ....MHz) - albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA

 • natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca);
 • jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną, pamiętaj także o swoich zwierzętach;
 • zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. jeśli czas na to pozwala przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter;
 • wszystkie ruchome rzeczy z terenu posesji schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły;
 • odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie;
 • wyłącz sieć gazową i wodociągową;
 • w miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu np. ACE, Bielinka;
 • nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych - mogą być one skażone;
 • nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko;
 • jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki, do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego;
 • po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych;
  Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
  Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!!!
  W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Po powodzi

Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.

Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.

Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.

Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.

Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.

Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.

Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.

Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.

Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.

Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem.
Uważaj na poluzowane tynki, sufity.

Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.

Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.