RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłoszenie:

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! UWAGA  Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .................................dla .............................;
 • znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej;
 • modulowany  dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Odowłanie:

 • Dźwięk ciągły trwający 3 minuty;
 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ...........................dla ............................

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE   

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ......... około godz. ........ min. ......... może nastąpić skażenie ............
  (podać rodzaj skażenia) w kierunku ........................ (podać kierunek);
 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ........... (podać rodzaj skażenia) dla .........;

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 • Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ........... (podać rodzaj zakażenia) dla .........

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ..................... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców);
 • Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......... (podać rodzaj klęski) dla ..................

PODSTAWA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystapieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96)

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

PAMIĘTAJ - po usłyszeniu sygnału alarmowego nalezy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.


PO USŁYSZENIU SYGNAŁU:

 • włączyć radioodbiornik lub telewizor;
 • zastosować się do podanych komunikatów;
 • powiadomić rodzinę i sąsiadów.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMU POWIETRZNEGO:

Osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 •  zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni:

 • zatrzymać pojazd;
 • ustawić pojazd tak, aby nie blokował ciągów komunikacyjnych;
 • wejść do ukryć;
 • obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia;
 • z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

W strefie zagrożonej skażeniami:

 • nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;
 • starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru;
 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;
 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;
 •  zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;
 •  nie spożywać produktów żywnościowych.

PO USŁYSZENIU UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI LUB ZAKAŻENIAMI NALEŻY:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 •  przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ODWOŁANIA ALARMU NALEŻY OPUŚCIĆ SCHRON (UKRYCIE)

PAMIĘTAJ - JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.