OPIS SPRAWY
Na wniosek wójta lub burmistrza organ administracji geologicznej tj. Starosta  uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy wyłącznie w odniesieniu do terenów osuwiskowych i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
Uzgodnienie następuje w formie postanowienia.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY
Wniosek w formie pisemnej składa wyłącznie Wójt lub Burmistrz :
• za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
Do wniosku należy dołączyć:
• projekt decyzji o warunkach zabudowy
• mapę syt. - wysokościową terenu którego dotyczy wniosek wraz z obszarem na który przedmiotowa inwestycja może oddziaływać.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ
Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 14 dni lub w/w termin może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia wizji terenowej danej nieruchomości gruntowej.

ILE ZAPŁACISZ
Bez opłaty

CO JESZCZ MUSISZ WIEDZIEĆ
Na uzgodnienie w formie postanowienia wyłącznie wnioskodawca może złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

PODSTAWA PRAWNA
1. ustawa z dnia 27 marca 2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Geolog Powiatowy – ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489