<>

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego ?

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2019, poz. 294) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia (rejestracja) przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

501 615 484

52 58 41 291

w godzinach:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 16.00

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.00

 

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.* Każda osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.*

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych  zawartych w oświadczeniu jest Starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-  uzyskanie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu;

- sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- nieodpłatną mediację ( od dnia 01.01.2020 r.);

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą korzystającą planu działania i pomoc w jego realizacji . Dotyczy w szczególności porad dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych oraz ubezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatną mediację (od dnia 01.01.2020 r.).

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje ( od dnia 01.01.2020 r.):

- poinformowanie  o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o prowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej  mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Przekazywanie opinii

 

Każdorazowo udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta jest wypełniana osobiście przez  osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym  dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 501 615 484;

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: info@powiat.bydgoski.pl;

- listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU

W ROKU 2020,

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Solcu Kujawskim, z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w roku 2020 jest to: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej w Bydgoszczy – pomocy udzielają radcy prawni lub adwokaci.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Wtorek

10.00 – 14.00

Środa

14.00 – 18.00

Czwartek

14.00 – 18.00

Piątek

12.00 – 16.00

 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Dąbrowie Chełmińskiej, z siedzibą: Urząd  Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w oku 2020 jest to: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej w Bydgoszcz – pomocy udzielają radcy prawni lub adwokaci.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Wtorek

14.00 – 18.00

Środa

10.00 – 14.00

Czwartek

12.00 – 16.00

Piątek

  8.00 – 12.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Brzozie, z siedzibą: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozie, ul. Przemysłowa 1 B, 86-061 Brzoza   

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w roku 2020 jest to: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej w Bydgoszczy – pomocy udzielają radcy prawni i adwokaci.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

13.00 – 17.00

Wtorek

 9.00 – 13.00

Środa

14.00 – 18.00

Czwartek

11.00 – 15.00

Piątek

  9.00 – 13.00

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sicienku , z siedzibą: Budynek  w Sicienku , ul.  Nakielska 7, 86-014 Sicienko   pomocy udzielają radcy prawni i adwokaci.

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Wtorek

14.00 – 18.00

Środa

12.00 – 16.00

Czwartek

12.00 – 16.00

Piątek

 10.00 – 14.00

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Koronowie, z siedzibą: Liceum Ogólnokształcące w Koronowie,

ul.  Szkolna 4, 86-010 Koronowo   pomocy udzielają radcy prawni i adwokaci.

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

14.00 – 18.00

Wtorek

14.00 – 18.00

Środa

13.00 – 17.00

Czwartek

13.00 – 17.00

Piątek

8.30– 12.30

 

 

*Zmiany obowiązują od dnia 16.05.2020 r. – wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U 2020r, poz. 875)