Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy.
 
Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot
w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne,
może  dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki  organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.
 
Na terenie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dokonuje się rejestracji, czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania, zawidomienia o nabyciu /zbyciu pojazdu oraz wszelkich zmian w dowodach rejestracyjnych pojazdów (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:
 
- Urzędu  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52- 382 64 70
- Urzędu  Miasta Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52- 387 01 24
( w przypadku przesyłania korespondencji do ww. jednostki prosimy kierować listy na poniżsszy adres:
Wydział Komunikacji Ośrodek Zamiejscowy w Solcu Kujawskim,skrytka pocztowa Nr 5
ul. 23 Stycznia 14 A, 86-050 Solec Kujawski ),
- Banku Spóldzielczego w Białych Błota, ul.Guliwera 13 ( I piętro pokój nr 6)  tel.: 52- 311 17 42 
- Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 52, tel.: 52- 364 80 18
- Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52- 381 60 05 wew.52
- Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52- 320 68 47
- Ośrodka Zdrowia w Osielsku ul. Centralna 6, tel.: 52- 320 30 33
- Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52- 587 04 02.

W związku z aktulaną sytuacją epidemiczną w naszym kraju uprzejmie prosimy termin rejestracji pojazdu wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikami w ośrodkach zamiejscowych.

Podczas czynności rejestracyjnych należy  okazać  dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia pojazdu - podstawa prawna:  ustawa z dnia  22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta Bydgoszczy lub siedziba firmy znajduje sie na terenie Miasta Bydgoszczy, rejestracji pojazdu dokonuje się w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15. Opłatę za czynności rejestracyjne pojazdu należy wpłacać na konto tego organu.    

DOPUSZCZENIE DO RUCHU POJAZDÓW

Dokumentem stwierdzającym  dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 
 
Warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych ( z wyłączeniem motocykli) w nalepkę kontrolną.
 
     
 UWAGA -  od 01.01.2021r ( PONOWNIE 30 DNI)  

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Reczypospolirtej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200  do 1000 zł. 

UWAGA POJAZDY SPROWADZONE Z KIEROWNICĄ PO LEWEJ STRONIE ( np. z WIELKIEJ BRYTANII )

 

Rejestracja pojazdów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020r. będzie odbywała się na zasadach, które odnoszą się do rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw, które nie należą do Unii Europejskiej ( tzw. państwa trzecie), a więc niezbędny będzie dowód odprawy celnej przywozowej ( nie dokument opłaty akcyzy).

W odniesieniu do samochodu osobowego - kat. M1, z kierownicą po prawej stronie, ostatanio zarejestrowanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ( a w odniesieniu do Wielkiej Brytanii do dnia 31.12.2020r.)  będzie można taki pojazd zarejestrować po wykonaniu badania technicznego pojazdu - pismo z Ministerstwa Infrastruktury - znajduje sie w załącznikach.